За нас

Фирма Гордил е създадена през 1996 година и основната ни дейност е:
Проектиране, доставка, монтаж, модернизация, ремонт, узаконяване и сервизиране на всички видове български и вносни асансьорни уредби – асансьори, ескалатори, травелатори, товарни платформи, кухненски асансьори, автомобилни асансьори и паркинг системи.

Нашият професионален екип непрекъснато се стреми да повишава качеството на услугата, както при монтирането, последващото сервизиране на асансьорните уредби, така и в поддържането им в перфектно техническо състояние. За тази цел, техниците ни притежават необходимата квалификация, модерна техника и оборудване, необходими за качествените услуги, предлагани от фирма Гордил вече 25 години.

Фирма Гордил предлага следните типове асансьори:
• Електромеханични асансьори – с горно или долно машинно помещение
• Електромеханични асансьори без машинно помещение
• Хидравлични асансьори
• Хидравлични асансьори без машинно помещение
• Асансьори, които използват възобновяеми източници за да пестят енергия
• Товарни асансьори
• Товарни платформи
• Автомобилни асансьори
• Кухненски асансьори
• Платформи за достъп на инвалиди
• Ескалатори и травелатори

Фирма Гордил има дългогодишен опит в проектирането, изпълнението и монтажа на пътнически асансьори за вътрешен монтаж, панорамни асансьори, както и индивидуални, луксозни и уникални проекти на асансьори за частни клиенти на фирмата. В последно време все повече сгради търсят практичен начин за ограничаване на достъпа до асансьора. Ние предлагаме и монтираме различни системи за контрол на достъп за асансьори.

ГОРДИЛ“ ООД изпълнява проект “Технологична модернизация в предприятието” - Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-2488-C01 по Оперативна програма “Национален план за възстановяване и устойчивост“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“

Цел на проекта: Технологична модернизация, подобряване на производствения капацитет, повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал на предприятието.

Обща стойност на проекта: 865 000.00 лв., от които 346 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.04.2023 г.
Край:10.04.2024 г.

Проектът ще подобри конкурентоспособността и устойчивото развитие на предприятието чрез инвестиция за технологична модернизация, насочена към увеличаване на производствения капацитет, разнообразяване на асортимента на произвежданите продукти и постигане на по–висока ресурсна ефективност на производството.
Проектът ще бъде изпълнен чрез закупуването на високотехнологично оборудване:
-     CNC Хидравлична Абкант преса за огъване на стоманени листа
-     CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листа
Новопридобитите ДМА ще повишат производствения капацитет на предприятието и ще позволят да се повиши качеството на произвежданата продукция. Новата технологична инфраструктура ще позволи да се развие производството на сложни изделия с висока принадена стойност. Ще се реализира енергоефективна производствена система поради високия клас на предвиденото за закупуване оборудване.

„ГОРДИЛ“ ООД изпълнява проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" - Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0064-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, приоритетна ос „Възстановяване на МСП“

Цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на проекта: 101 545.00 лв., от които 50 772.50 лв. европейско финансиране.

Собствено съфинансиране: 50 772.50 лв.

Начало: 16.09.2022 г.
Край:16.07.2023 г.

Проектът ще позволи да се намали ефекта от повишаването на енергоресурсите използвани от предприятието.
Ще се допринесе и за постигането на общата кумулативна цел за енергийни спестявания за периода 2021—2030 г., заложена в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България.
Проектът предвижда реализиране на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на системата за ОВК и трансформацията им в сгради с намалено енергийно потребление.
Подобряването на енергийната ефективност на системите за ОВК е един от фокусите на представената в края на 2019 г. от Европейската комисия Европейска Зелена сделка и има ключова роля за постигането на амбициозната цел за въглеродна неутралност до 2050 г.
Подобряването на енергийната ефективност на сградните системи за ОВК ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж, а спестяването на енергия води и до спестяване на финансови ресурси.
Постигането на целта на процедурата ще подпомогне изпълнението на изискването на чл. 2а от Директива 2010/31/ЕС, изменена с Директива 2012/844/ЕС, съгласно което обновяването на сградите в държавите-членки трябва да се стреми към постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., като улеснява разходно ефективната трансформация на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Изпълнението на проекта има принос към постигане на следните цели:
1. Годишни намаления на емисиите на CO2;
2. Годишни енергийни спестявания;
3. Парични спестявания.

В рамките на проекта ще се реализират мерки за въвеждане в експлоатация на технологични системи с висок енергиен клас:
- Компресори_за_сгъстен_въздух_вкл_резервоари_за_сгъстен_въздух с инверторно_управление_с_изсушител

- Компресори_за_сгъстен_въздух_вкл_резервоари_за_сгъстен_въздух - Ресивъри
- Енергоспестяващи_осветители - пенели луни
- Енергоспестяващи_осветители - Камбани_Прожектори

Подкрепата за реализиране на мерки за енергийна ефективност ще подпомогне дружеството да запази своята конкурентоспособност и да генерира ресурс за реализиране на инвестиционната програма на предприятието.

 

„Гордил” ООД изпълнява проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089-1772 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".
Целта на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаква се в резултат от подкрепата по процедурата да се постигне положителен ефект по отношение на малките предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и устойчивост на работните места.
Размерът на БФП е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 3 месеца от 25.10.2021 г. до 25.01.2022.